Ga naar hoofdinhoud

Zorgbeleid

ZORG VOOR ELKE LEERLING Onze visie op zorg heeft gestalte gekregen vanuit ons christelijk gedachtegoed en het pedagogisch project van het Óscar Romerocollege, waarin we sterk inzetten op de gelijkwaardigheid en het welbevinden van alle leerlingen.

De klastitularissen en vakleerkrachten geven samen met het zorgteam vorm aan ons zorgbeleid. Waar nodig wordt – in samenwerking met het CLB – de zorg voor de individuele leerling gecoördineerd door de cel leerlingenbegeleiding. De principes van handelingsgericht werken vormen het kader van onze zorgwerking. Onze zorg is opgebouwd volgens een continuüm om zoveel mogelijk te voldoen aan de behoeften van iedere leerling;

Brede basiszorg

Eerst en vooral willen we aan al onze leerlingen een uitgebreide basiszorg bieden met een krachtige leeromgeving als uitgangspunt: kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Elke leerkracht vervult daarbij een rol. Stimuleren, differentiëren en remediëren staan in functie van de optimale leerontwikkeling van alle leerlingen. Er is aandacht voor elk talent.

Verhoogde zorg

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie de brede basiszorg niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning. Voor hen zijn er specifieke maatregelen, die vastgelegd worden in individuele begeleidingsplannen op maat van de individuele leerling en na overleg met de ouders, de klassenraad en de leerlingenbegeleider. Ook leerlingen die socio-emotionele ondersteuning nodig hebben, krijgen de gepaste begeleiding.

Uitbreiding van zorg

Voor leerlingen voor wie ook deze verhoogde zorg niet voldoende is, wordt in de cel leerlingenbegeleiding een begeleidingsinitiatief ontwikkeld waarbij het CLB overgaat tot een gericht diagnostisch en/of hulpverleningstraject. Daarbij kan de hulp van een leersteunpunt ingeroepen worden.

In bepaalde gevallen kan de leerling in samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders ook naar externe begeleiding worden doorverwezen. Indien de zorgbehoefte de draagkracht van de school overstijgt, kan de overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

Geen financiële drempels

Het Óscar Romerocollege bouwt aan de toekomst van iedere leerling. In onze visie moeten alle leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden. Het financiële aspect mag daarbij geen drempel vormen. Preventief houden we de schoolkosten zo laag mogelijk. Bijkomend voeren we een beleid dat erop gericht is vooroordelen over armoede te doorbreken en de betrokkenheid van alle personeelsleden te stimuleren. We hebben bovendien een solidariteitsfonds, het Romerofonds, dat de grootste noden probeert op te vangen op basis van duidelijke criteria. Wat als het financieel moeilijker gaat in uw gezin en u zich zorgen maakt over de schoolkosten? Ook dan zijn we er voor u. U kan contact opnemen met de directie of een vertrouwenspersoon van de campus waar uw kind les volgt of les zal volgen. Klik hier voor meer informatie.

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN (GOK)

In het kader van Gelijke Onderwijskansen (GOK) bouwt de school een beleid uit erop gericht dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar die leerlingen die omwille van hun sociale, culturele en/of economische omstandigheden leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te geraken.

Op regelmatige basis gaan we na wat de noden zijn van onze leerlingen en leerkrachten en op basis daarvan werken we initiatieven uit waarbij de leerlingen, de leerkrachten, de ouders, het zorgteam, het ondersteunend personeel en de directie betrokken worden.

In de komende periode gaan we samen in tegen armoede en zetten we ons in voor het welbevinden van onze leerlingen, zonder daarbij onze langlopende projecten uit het oog te verliezen. Concrete acties kunnen verschillen per campus.

Samen tegen kansarmoede

concrete acties om kansarme leerlingen daadwerkelijk te ondersteunen

 • actie ‘Samen tegen honger op school’
 • ondersteuning m.b.t. schoolmateriaal, werkmateriaal, zwem- en turnkledij
 • ‘Samen tegen menstruatiearmoede’
 • de mogelijkheid van gespreide betaling van schoolfacturen

Samen voor meer welbevinden

 • laagdrempelige leerlingenbegeleiding
 • teambuildingactiviteiten
 • leerlingencontacten
 • inleefdagen
 • verbindingsweken
 • onthaalmomenten voor leerlingen en ouders
 • coaching van jongere leerlingen door laatstejaars
 • activiteiten van de leerlingenraad (Rode Neuzen, STIP-IT-actie, valentijnsactie, …)
 • weerbaarheidstraining
 • lessen sociale vaardigheden (Coach IT in de 1ste graad)
 • werking rond cognitief sterkere leerlingen

Langlopende projecten in het kader van taalvaardigheidsonderwijs, preventie- en remediëring van studieproblemen, studieloopbaan en doorstroom

 • leesweek
 • gedichtenwedstrijd Óscars van de poëzie
 • actie correcte zakelijke mails schrijven
 • taalscreening (leesvaardigheid) eerste-, tweede- en derdejaars + opvolging, bv. remediëring leesvaardigheid
 • extra remediëring Nederlands voor ex-OKAN’ers
 • huiswerkklas, avondstudie
 • intensieve studiekeuzebegeleiding (infoavonden voor ouders en leerlingen, snuffeldagen, snuffelweken)
 • lessen leren leren/studiebegeleiding
 • plusprojecten voor cognitief sterkere leerlingen