Ga naar hoofdinhoud

Onze Missie

KANSEN CREËREN EN WAARMAKEN Het Óscar Romerocollege staat voor uitdagend en kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling; we begeleiden onze leerlingen om hun weg te vinden in een sterk evoluerende maatschappij. Zo creëren we reële kansen voor elke leerling.

■ Individuele leerling centraal

Naast een brede basiszorg is er in onze school steeds begeleiding op maat van de individuele leerling.

■ Met volle goesting naar school

Een studierichting vinden die aansluit bij je interesses is cruciaal om het traject succesvol af te leggen. Met een objectieve oriëntering in de eerste graad en een groot studieaanbod stimuleren wij leerlingen om hun individuele talenten te ontplooien.

■ Iedereen betrokken

Met een cultuur van inspraak, open communicatie en gastvrijheid betrekken we leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie.

■ Maatschappelijk verantwoord onderwijs

Via allerlei schoolse en buitenschoolse initiatieven en projecten laten we jonge mensen groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin. Zo dragen ze al doende bij aan een betere samenleving.

■ Klaar voor de toekomst

We zetten sterk in op digitale geletterdheid en het inoefenen van ICT-vaardigheden op school. Onze leerlingen weten alvast een antwoord te bieden op de noden van de 21ste eeuw.

BREDE VORMING

Omdat school nog zoveel meer is dan een didactisch project, zet het Óscar Romerocollege in op een bredere vorming. We stimuleren sport en cultuur met (naschoolse) uitstappen en met eigen toneel- of musicalproducties. Met solidariteitsacties leren we leerlingen nadenken over de Noord-Zuidverhouding en armoede in eigen land. Daarnaast organiseert de school uitwisselingen en bezoeken met leerlingen uit andere Europese scholen, uit China en uit Zuid-Afrika. Via buitenlandse reizen verruimen we hun blik op de wereld.


La voz de los sin voz.”

Óscar Romero

De figuur van Óscar Romero boeit ons als moderne martelaar van de wereldkerk en in het bijzonder als vertegenwoordiger van Latijns-Amerika en het zuidelijk halfrond. Zijn gedrevenheid om te strijden tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking, zijn sociale bewogenheid en zijn visie op bevrijding en gelijkwaardigheid vormen een bron van inspiratie, waaraan het project van het Óscar Romerocollege zich kan laven.

Waarden Óscar Romero

  • respect
  • gelijkwaardigheid
  • verbondenheid
  • eerlijkheid
  • dienstbaarheid

Opvoedingsproject

Onderwijs en opvoeding in bevrijdende dienstbaarheid

Als eigentijdse katholieke school willen we erover waken dat het Óscar Romerocollege een genadige leefwereld is voor jonge mensen, m.a.w. een wereld waarin ruimte is voor opgroeien met vallen en opstaan. Naast een kwaliteitsvolle en uitdagende opleiding wordt er tijd gemaakt voor zingeving en engagement dat verder wil kijken dan louter prestatiegericht onderwijs. Bevrijdende dienstbaarheid begrijpen wij immers als: jongeren kritisch laten nadenken en debatteren over normen en waarden, hen boven zichzelf laten uitstijgen door hun talenten te leren ontdekken en ontplooien, hen de mogelijkheid bieden om de wereld te verkennen, hen creatieve en sportieve uitlaatkleppen aanbieden, net als pastoraal geëngageerde initiatieven, ... Tegelijk willen we met elke leerling individueel op weg gaan om binnen ons studieaanbod het beste traject te vinden. Als we erin slagen om elke leerling met de juiste zorg zijn plaats te helpen vinden, kunnen we onze dienstbaarheid ten volle realiseren en bijdragen aan de verwachtingen van de samenleving.

In dialoog

We zijn een gastvrije school die kansen wil geven aan alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. De diversiteit van onze leerlingen beschouwen we als een kans tot dialoog met andere visies en culturen. Een open gesprek voeren over levensvisie en zingeving vinden we één van onze taken. In de confrontatie met die diversiteit hechten we belang aan onze traditie en ons erfgoed en proberen we onze eigen christelijk geïnspireerde identiteit te herbronnen en een plaats te geven. De uiteindelijke individuele keuzes zullen de jongvolwassenen in volle verantwoordelijkheid zelf maken.

Zin voor kwaliteit

Vanuit onze rijke ervaring in kwaliteitsvol onderwijs zetten we radicaal in op elk talent. Een oriëntering die aansluit bij de individuele talenten en interesses daagt elke leerling uit om zich zo goed mogelijk te ontplooien en geeft elke jongere een gevoel van fierheid over het eigen kunnen mee. We leggen de lat hoog voor alle leerlingen, zowel de abstracte denkers als de concrete doeners.

We stimuleren leerlingen om zich ook in te zetten en te meten in talrijke buitenschoolse projecten, activiteiten en wedstrijden zowel lokaal, regionaal, als internationaal.

Groot en toch nabij

Het Óscar Romerocollege is een grote organisatie, maar desondanks stellen we de leerling centraal. We hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen en werken aan een aangenaam leer- en leefklimaat binnen de diverse domeinscholen.

Het is onze opdracht de evangelische en bevrijdende dienstbaarheid waar te maken in de dagelijkse werking van de school: een goed gestructureerde leerlingenbegeleiding, gesteund op het engagement van elke leerkracht, biedt een brede basiszorg aan elke leerling. Voor leerlingen met bijzondere noden bouwen we een professioneel en toegankelijk zorgvangnet uit.

Verbondenheid

Leerlingen, ouders, ondersteunend personeel, leerkrachten en directie maken samen school in een sfeer van actieve verbondenheid. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen die gelukkig zijn op school, liever en beter leren. Daarom streven we naar een school met een open communicatie, een cultuur van inspraak en gastvrijheid, waarin wederzijds respect centraal staat. Inspraak zien we niet alleen als medezeggenschap, maar ook als medeverantwoordelijkheid in het schoolleven.

Tijdens pastorale momenten beleven we die verbondenheid in gemeenschap en maken we bewust tijd voor stilte en bezinning.

Maatschappelijk verantwoord onderwijzen

Het is een bewuste keuze om met ons opvoedingsproject ten volle onze rol op te nemen binnen de samenleving en binnen de wereld van vandaag. Duurzaam onderwijzen houdt in dat we de ons toevertrouwde leerlingen bewust maken van hun verantwoordelijke rol in de samenleving, maar dat we tegelijk ook bouwen aan een betere wereld. We stellen alles in het werk om leerlingen actief te laten groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin en besteden aandacht aan de vorming van de totale persoon. Op die manier bereiden we de leerlingen voor om een duurzame rol te spelen in de samenleving.

Ons beeldmerk:

Het logo is opgebouwd rond 8 vierkanten en ruiten, de bouwstenen van het logo, die bouwstenen staan voor de verzameling van scholen die samen het college vormen:

• De bouwstenen gebruiken we ook als metafoor voor de individuele leerlingen: een school, een college is een verzameling van talenten, er is plaats voor elk talent.

• De baseline ‘samen bouwen aan je toekomst’ is een verderzetting van het beeldmerk.

• De ster als vorm van het logo is een sterk, positief symbool en verwijst tevens naar de katholieke signatuur van het college.

• Het kleurgebruik en het ‘gevoel’ van een mozaïek verwijst naar Latijns-Amerika (de herkomst van Óscar Romero).

Onderwijzen is zaden in het leven van jonge mensen leggen. Zaden die ooit zullen opschieten. We doen dat omdat ze de belofte van de toekomst in zich dragen.

Óscar Romero